Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Błażejewska.
 • E-mail: sp2@sp2.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 649-02-73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 50
 • E-mail: sp2@sp2.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 649 02 73

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim składa się z 4 sektorów na 3 poziomach (A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2, D). Wejście do budynku następuje wejściem głównym od strony południowej na poziom B1.
Dzwonek umieszczony jest 1,30 m od drzwi po prawej stronie, na wysokości 1,60 m. Po wejściu do budynku, przy drzwiach głównych, znajduje się obszar kontroli.
Osoba, po kontroli, udaje się na hol główny na poziomie B1, z którego jest bezpośredni dostęp na
korytarz i do pomieszczeń na poziomie A1 i C1.
Z holu B1 można przemieścić się windą na korytarz i do pomieszczeń na poziomach: A2, B0, B2,
C0 i C2. Korytarz łączący szkołę z blokiem sportowym wyposażony jest w pochylnię z barierką oraz
platformę mechaniczną, które umożliwiają przemieszczanie się z budynku szkoły na poziom D –
blok sportowy. Szkoła nie jest wyposażona w urządzenia przekazujące informacje głosowe dla
niepełnosprawnych. Na terenie wokół szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mogą dojechać do szkoły ulicą Modrzewskiego, gdzie na parkingu od
południowej strony szkoły są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, z których
chodnikiem, bez przeszkód architektonicznych, można dotrzeć do szkoły.
Na teren szkoły można wejść z psem asystującym niepełnosprawnemu.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.